Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw jak i osób prywatnych.

Z naszej analizy wynika że właśnie w tych podmiotach istnieje największe ryzyko zachwiania równowagi finansowej w skutek nieterminowanych płatności lub braku płatności.

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE - PRZEDSĄDOWE

Postępowanie polubowne ma na celu wyegzekwowanie należności bez kierowania sprawy na drogę postępowanie sądowego. Windykatorzy Naszej firmy starają się uzyskać jak najwięcej informacji na temat dłużnika pozwalającej ewentualnie na późniejsze uzyskanie nakazu zapłaty z sądu. W ramach tego postępowania wykonywane są następujące czynności:
 1. Przeprowadzenie wywiadu rozpoznawczego u dłużnika.
 2. Zebranie wszelkiej dostępnej informacji dotyczącej jego kondycji finansowej.
 3. Negocjacje z dłużnikiem - uzyskanie porozumienia (ugody) dotyczącej dalszej spłaty długu.
 4. W przypadku braku aktualnego adresu dłużnika, podejmowane są działania mające na celu ustalenie aktualnej siedziby i miejsca zamieszkania dłużnika.
 5. Przekazanie sprawy do kancelarii prawnej - wystąpienie na drogę sądową (uzyskanie nakazu zapłaty).
 6. Przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej.
Wynikiem postępowania polubownego może być zmiana warunków spłaty poprzez zawarcie z dłużnikiem ugody na dalsze dogodniejsze warunki spłaty długu.
Wierzytelność może być odzyskana na podstawie faktur, umów, weksli, dokumentów odbioru towarów i usług, z tytułu odszkodowania i innych dokumentów, z których mogą wynikać wierzytelności.

OFERUJEMY:
 • natychmiastowe przystąpienie do realizacji zlecenia,
 • solidność,
 • profesjonalizm,
 • dyskrecję.
Prowadzimy również windykację zleceń w których egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

PIECZĘĆ WINDYKACYJNA

Pieczęć prewencyjna / windykacyjna - to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczana na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Nasz Klient niskim kosztem zabezpiecza się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

Korzyści:
 • Wzrost dyscypliny płatniczej Państwa kontrahentów
 • Poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty.
 • Dzięki zastosowaniu pieczęci prewencyjnej na wezwaniach do zapłaty w większości spraw bezprowizyjnie odzyskacie należności bez konieczności zlecania windykacji.
 • Uatrakcyjnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej
 • Mniejsze straty czasu , które dotychczas poświęcany był na działania windykacyjne we własnym zakresie.
 • Obsługa windykacyjna spraw niesolidnych dłużników.
W ramach stałej opłaty miesięcznej  (abonamentowej) oferujemy:
 1. wysyłanie monitów przypominających o spłacie zaległej należności do Państwa dłużnika. Monit posiada szatę graficzną naszej firmy oraz precyzyjnie informuje jakie konsekwencje prawne grożą dłużnikowi w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania,
 2. usługę PIECZĘĆ PREWENCYJNA, w ramach której udostępniamy pieczęć, którą mogą Państwo sygnować swoje faktury sprzedażowe. Pieczęć prewencyjna zawiera precyzyjną informację, iż nad spłatą Państwa należności czuwa wyspecjalizowana firma windykacyjna,
 3. usługę "windykacja telefoniczna" - przypominanie i ponaglanie telefoniczne dłużników o spłacie zaległej należności do Państwa firmy. Informowanie o konsekwencjach prawnych grożących dłużnikowi w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania.
Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać, więc niewątpliwie w Państwa przypadku będzie podobnie.

Zachęcamy do skorzystania z oferty DZIERŻAWY PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

WZÓR PIECZĘCI
WARUNKI WSPÓŁPRACY

Podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem dochodzenia należności i ustaleniem naszego wynagrodzenia (prowizji), bądź zawarcie tzw. Cesji powierniczej co umożliwia nam podjęcie skuteczniejszych działań wobec dłużnika, łącznie wraz wystąpieniem na drogę sądową.

Warunki ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju przekazywanych spraw, stopnia przeterminowania wierzytelności, zakresu współpracy.